Artikel 1: Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Gezinsbond vzw, gevestigd te 1050 Brussel, Troonstraat 125.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle personen, wonende te België, vanaf 18 jaar met uitzondering van personeelsleden van de Gezinsbond, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen per prijs. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen wordt er enkel rekening gehouden met de eerst ontvangen deelname.

Artikel 3: Voorwaarden om deel te nemen aan deze wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd gebeurt door het invullen van de vraag, schiftingsvraag en gegevens op de webpagina. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen. De wedstrijd loopt tot en met 31 december 2020.

Artikel 4: Aanduiding van de winnaars

Het antwoord op de schiftingsvraag is beslissend voor de aanduiding van de winnaar. De beslissing van de organisator wat betreft de aanduiding van de winnaars is onherroepelijk en definitief. Er wordt maximaal één prijs toegekend per mailadres. Als een deelnemer meegedaan heeft om meerdere prijzen te winnen en meer als één keer als winnaar uit de bus komt, krijgt hij de prijs van de wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/ woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. Als blijkt dat meerdere leden van hetzelfde gezin als winnaar uit de bus komen, wordt de prijs toegekend van de wedstrijd waaraan het eerst werd deelgenomen.

De organisator behoudt zich het recht om na te gaan of het reglement werd gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is de organisator niet verplicht alle deelnames systematisch te controleren en kan hij zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Artikel 5: Informeren en bezorgen van de prijzen

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Voor het bezorgen van de prijs worden de postgegevens per mail opgevraagd bij de deelnemer. Als hieruit blijkt dat er meer dan één prijs werd gewonnen binnen hetzelfde gezin op hetzelfde adres, wordt enkel de prijs toegekend van de wedstrijd waaraan het eerst werd deelgenomen. In geen geval kan de behaalde prijs ingeruild worden tegen andere producten, noch wordt hun waarde uitbetaald. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen bij het verlies van poststukken.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

In geen geval kan de organisator verantwoordelijk gehouden worden voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen. In de wetenschap dat de winnaars uitsluitend aangeduid worden op basis van een informaticaproces, weten en aanvaarden de deelnemers dat de organisator niet verantwoordelijk kan gehouden worden voor een faling van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen van het internet of de technische prestaties die tussenkomen in de overdracht van de formulieren en de staat van de website.

Indien de wedstrijd deels of volledig moet worden uitgesteld, geannuleerd, gewijzigd of onderbroken voor redenen buiten de wil van de organisator om, zal deze laatste geen enkele verantwoordelijkheid treffen.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e- mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Gezinsbond.

Artikel 7: Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de gehele aanvaarding van dit reglement in, zonder voorbehoud, inclusief eventuele annuleringen, schorsingen of laattijdige aanpassingen die nodig zouden zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. In de mate van het mogelijke zullen de deelnemers op de hoogte gebracht worden van dergelijke wijzigingen. Noch de deelnemers, noch andere personen zullen in dat geval kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Gezinsbond zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 8: Communicatie

Er gebeurt geen enkele briefwisseling, e-mailverkeer of telefonische communicatie met de organisator over deze wedstrijd, behalve de verwittiging van de winnaars en het versturen van de prijzen.

Artikel 9: Privacy

Op deze wedstrijd is de privacyverklaring van de Gezinsbond van toepassing.

Nieuws

Start jubileumjaar op 26 september in Aarschot

De Gezinsbond bestaat 100 jaar en geeft het startschot van zijn jubileumjaar op zaterdag 26 september in Aarschot. Een licht excentrieke postbode bedeelt er flessenpost aan voorbijgangers en nodigt hen uit om een toekomstboodschap voor gezinnen achter te laten.

Meer lezen

Een boek over de geschiedenis van het Vlaamse gezin

In "Toen geluk nog heel gewoon was" vertelt journalist en schrijver Dirk Musschoot het verhaal over een eeuw gezinsleven in Vlaanderen. Gezinnen zijn in de voorbije honderd jaar helemaal veranderd.

Meer lezen

Volg ons op Facebook